program konferencije 2018-05-06T19:47:57+00:00

bsBosnian enEnglish

ENERGA se i ove godine održava pod sloganom MISLITI NA BUDUĆNOST / THINKING THE FUTURE.

U nastavku možete pogledati program konferencije, koja svake godine okupi preko 200 eminentnih učesnika, a u okviru koje će se tretirati brojna pitanja i odgovori iz oblasti energetskog sektora, s posebnim osvrtom na strateške energetske projekte i investicione potencijale BiH.

Konferencija je raspoređena na tri dana, kako slijedi:PRVI DAN - UTORAK, 19. JUNI/LIPANJ 2018.

-

SERDA - Poslovni susreti firmi ENERGA b2b 2018 (11:00 - 16:00, posebna konferencijska sala)

10:30 - 11:00

Koktel dobrodošlice

11:00 - 12:30

Protokol svečanog otvaranja

12:30 - 13:25

Sesija I: Energetske i klimatske politike u BiH - Tranzicija, transformacija i dekarbonizacija energetskog sektora BiH | Moderator: Emir Nuhanović

Uvodna obraćanja:

 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO) BiH, dr. Admir Softić – pomoćnik ministra za energetiku
 • Implementacija preporuka sa IV energetskog samita, Mak Kamenica – zamjenik direktora USAID Investiranje u sektor energije
 • Integrisane energetske i klimatske politike u BiH, Sanjin Avdić – voditelj sektora za energiju i okoliš UNDP
 • Projekat izgradnje postrojenja odsumporavanja dimnih gasova u TE Ugljevik, primjena procedura i tok realizacije, Zlatko Malović – projekt-menadžer Rudnik i Termoelektrana Ugljevik i Takuro Ueda – projekt-menadžer JV Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, Mitsubishi Hitachi Power Systems Japan – RUDIS
 • GIZ Open Regional Funds, Dubravka Bošnjak – regionalni projekt-menadžer

13:00 - 15:00

Pauza za ručak - za učesnike konferencije

13:25 - 14:10

Panel diskusija sesije I

 • MVTEO BiH, dr. Admir Softić – pomoćnik ministra za energetiku
 • Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS), Takuro Ueda – projekt menadžer
 • Elektroprivreda RS, TE Ugljevik, Zlatko Malović – projekt menadžer, Rudnik i termoelektrana Ugljevik
 • UNDP CO BiH, Sanjin Avdić – voditelj sektora za energiju i okoliš
 • USAID investiranje u sektor energije, Ognjen Marković – direktor projekta
 • Porsche BH d.o.o., – Ismir Omeragić, Volkswagen brand manager

14:10 - 14:45

Sesija II: Uspostavljanje organizovanog tržišta električne energije u BiH - Inicijativa WB6 i očekivanja od samita u Londonu | Moderator: Emir Nuhanović

Uvodna obraćanja:

 • MVTEO BiH – dr. Admir Softić, pomoćnik ministra za energetiku
 • Prepreke za uspostavu organiziranog tržišta električne energije u BiH, Branka Knežević – šefica odsjeka za primarnu energiju i politiku, MVTEO BiH
 • Implementacija obaveza BiH iz Mape puta WB6 i mogući odabir modela uspostave organiziranog tržišta električne energije, Milka Mumović – Sekretarijat Energetske zajednice
 • Inicijativa za povezivanje tržišta Jugoistočne Europe – Silvio Brkić, CROPEX Zagreb

14:45 - 15:30

Panel diskusija

 • Nezavisni operator sistema u BiH (NOS BiH), Obrad Škrba – rukovodilac službe strateškog planiranja i razvoja
 • DERK BiH, mr. sc. Alija Mujčinagić – šef odsjeka za tržišta
 • USAID EIA, Ognjen Marković – direktor projekta
 • Sekretarijat Energetske Zajednice, Milka Mumović
 • JP Elektroprivreda BiH, Meliha Džizić – rukovodilac sektora za snabdijevanje
 • Elektroprivreda HZHB, Ervin Leko – rukovoditelj sektora za tržište
 • MH Elektroprivreda Republike Srpske, Dalibor Muratović – direktor direkcije za distribuciju
 • JP “Komunalno Brčko” Brčko Distrikt BiH, Mujo Durić, tehnički direktor

15:30 - 15:45

Kafe pauza

15:45 - 16:30

Sesija III: Modularni sistemi daljinskog grijanja / hlađenja na bazi obnovljive energije | Moderator: Nihad Harbaš

 • Prednosti malih modularnih sistema daljinskog grijanja na bazi obnovljivih izvora energije (OIE), Elma Redžić, dipl.ing.el. – Elektroprivreda BiH / CoolHeating projekat
 • CoolHeating projekat o sistemima daljinskog grijanja / hlađenja (SDG/H) na bazi OIE, Horizon 2020 – Evropska Komisija, dr. Anes Kazagić, dipl.ing.maš – Elektroprivreda BiH / CoolHeating projekat
 • Koncept sistema grijanja na bazi OIE u Općini Visoko, mr. sc. Petar Tasić, dipl. ing. maš. – Općina Visoko

  This Project (Contract No. 691679) is Co-founded by the Horizon 2020 Framework Programme of the European Union

16:30 - 17:00

Panel diskusija

17:00 - 17:30

Sesija IV: Sigurnost snabdijevanja gasom u BiH - Usklađivanje gasnog sektora sa III Energetskim paketom | Moderator: Emir Nuhanović

Uvodna obraćanja:

 • MVTEO BiH, Branka Knežević – šefica odsjeka za primarnu energiju i politiku
 • Energetska zajednica, Predrag Grujičić – sekretarijat Energetske zajednice
 • Položaj BiH u regionalnoj gasnoj mreži, Alija Karčić – izvršni direktor BH Gas

17:30 - 18:00

Panel diskusija

 • MVTEO BiH, dr. Admir Softić – pomoćnik ministra za energetiku
 • USAID EIA, Ognjen Marković – direktor projekta
 • Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije, Amira Pintul – stručni savjetnik
 • Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Milenko Todorović – pomoćnik ministra
 • BH Gas, Jasmin Salkić – direktor
 • Sarajevogas a.d. Istočno Sarajevo, Slavo Krajišnik, dipl.inž.maš. – generalni direktor
 • Sarajevogas a.d. Istočno Sarajevo, Gavro Sladoje – tehnički direktor
 • Gas Promet Istočno Sarajevo, predstavnik

18:00 - 18:00

Završetak rada prvog dana Konferencije

DRUGI DAN - SRIJEDA 20. JUNI/LIPANJ 2018.

-

Donatorski sastanak (08:30 - 10:00, posebna konferencijska sala)

10:00 - 10:45

Sesija I: Potencijali za poboljšanje energetske i resursne efikasnosti u industriji | Moderator: prof. dr. Sanda Midžić Kurtagić

Uvodna obraćanja:

 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO) BiH, Sanja Kapetina – stručni savjetnik
 • Iskustva u energetskoj efikasnosti u industriji iz EU sa primjerima dobre prakse, mag. Bogomil Kondus – direktor ENEKOM Slovenija
 • Iskustva u implementaciji resursne efikasnosti u BiH, CENER 21, UNIDO NCPC

10:45 - 11:30

Panel diskusija

 • MVTEO BiH, Sanja Kapetina – stručni savjetnik
 • Privredna/Gospodarska komora FBiH (P/GKFBiH), Mirsad Jašarspahić – predsjednik
 • Privredna komora Republike Srpske, doc. dr. sc. Anto Gajić – predsjednik područne privredne komore Bijeljina
 • Projekat “Poticanje energetske efikasnosti u BiH” GIZ, Esad Smajlović – viši stručni saradnik
 • ENEKOM, Škofja Loka Slovenija, mag. Bogomil Kandus – direktor
 • IBE Junuzović, Dado Čizmić
 • Cementara Kakanj, predstavnik

11:30 - 12:30

Sesija II: Obnovljivi izvori energije (OIE) – Postignuća i predstojeće obaveze sektora obnovljivih izvora energije u BiH | Moderator: Nihad Harbaš

Uvodna obraćanja:

 • MVTEO BiH, Sanja Kapetina – stručni saradnik
 • Postignuća i predstojeće obaveze sektora obnovljivih izvora energije u BiH – MVTEO BiH, Sanja Kapetina – stručni savjetnik i Nihad Harbaš – koordinator za obnovljive izvore energije
 • Reforma šema poticaja za obnovljive izvore energije u BiH, GIZ ProRE – Hamid Mehinović, savjetnik na projektu
 • Smjernice za integraciju proizvođaća/potrošaća u mrežu, MH Elektroprivreda RS a.d. Trebinje – Dalibor Muratović, direktor direkcije za distribuciju
 • Vjetroelektrana “Mesihovina”, prvi vjetropark u BiH / Iskustva, JP EP HZHB, Dalibor Marinčić – voditelj projekta
 • Kreiranje pretpostavki za održivo korištenje šumske drvne biomase u BiH, kroz projekat “Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase”, Amila Selmanagić Bajrović, voditelj projekta, UNDP CO BiH

12:30 - 13:15

Panel diskusija

 • MVTEO BiH, Sanja Kapetina – stručni savjetnik
 • Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), Nikola Dubajić – šef odsjeka za tehničke poslove
 • Elektroprenos BiH, Alaudin Alihodžić – izvršni direktor za planiranje i inžinjering
 • Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije (FMERI), Tarik Begić – pomoćnik ministra za energiju
 • Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS, Milan Baštinac – pomoćnik ministra za energiju
 • Regulatorna komisija za energiju u FBiH (FERK), Eldar Hukić – stručni saradnik za tržište i snabdjevanje energijom
 • Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (RERS), predstavnik
 • Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEIEK) FBiH, Boriša Misirača – direktor
 • Projekat “Investiranje u sektor energije” USAID EIA, Fahrudin Kulić – ekspert za energetiku
 • Projekat “Poticanje obnovljive energije u BiH” GIZ ProRE, Naida Taso – savjetnik na projektu

13:00 - 15:00

Pauza za ručak (za učesnike Konferencije)

14:30 - 15:00

Sesija III: Energijska efikasnost u BiH - Naučene lekcije i nadolazeće obaveze BiH | Moderator: Sanja Kapetina

 • Uvodno obraćanje MVTEO BiH, Sanja Kapetina – stručni savjetnik
 • ENERGETSKA EFIKASNOST U BIH – naučene lekcije i nadolazeće obaveze BiH – MVTEO BiH, Sanja Kapetina – stručni savjetnik
 • Implementacije Direktive 2012/27 EU o energetskoj efikasnosti (EED) u Mađarskoj – Mađarska regulatorna agencija za energetiku i javne usluge, Ors Ringhoffer – šef odsjeka za analizu zelene ekonomije i regionalni razvoj

15:00 - 16:00

Panel diskusija

 • FMERI, Aida Jelinić – šef odsjeka za energetsku efikasnost
 • Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS, Milan Baštinac – pomoćnik ministra za energiju
 • Fond za zaštitu okoliša FBiH, Jasmina Kafedžić – rukovodilac sektora energetske efikasnosti
 • Fond za zaštitu okoliša RS, Srđan Todorović – direktor
 • “Poticanje energetske efikasnosti u BiH” GIZ, Goran Krstović
 • Projekat “Investiranje u sektor energije” USAID EIA, Mak Kamenica – zamjenik direktora projekta USAID EIA
 • UNDP CO BIH, Elvis Hadžikadić – ekspert energijske efikasnosti (EE) sektora energija i okoliš
 • Finansiranje mjera energijske efikasnosti, Edisa Sijerčić – rukovodilac marketinga, mikrokreditna fondacija “Partner”
 • WB GEFF – Projekat finansiranja energijske efikasnosti u stambenom sektoru, Nihad Harbaš – tehnički ekspert

16:00 - 16:00

Završetak rada drugog dana Konferencije

TREĆI DAN - ČETVRTAK, 21. JUNI/LIPANJ 2018.

-

Radionica "Kogeneracija na biomasu u drvoprerađivačkoj industriji BiH - prilike, barijere i rješenja" u organizaciji GIZ ProRE i USAID EIA projekata i uz podršku Privredne / Gospodarske komore FBiH i Privredne komore RS (10:00 - 15:30, posebna konferencijska sala)

10:00 - 10:15

Sesija I: "Budućnost je pred vratima" - Stanje i perspektive električnih automobila u BiH | Moderator: Amela Kečo

 • Uvodno obraćanje: Privredna/Gospodarska komora FBiH – dipl. ing. maš., Mirsad Jašarspahić, predsjednik
 • Udruženja ovlaštenih prodajno-servisnih centara novih motornih vozila u BiH – Haris Muratović, predsjednik Udruženja

10:15 - 11:15

Panel diskusija

 • Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, Zoran Andrić – pomoćnik ministra
 • JP Elektroprivreda BiH, odjel za strateški razvoj – Adnan Bosović
 • Federalni hidrometeorološki zavod, stručni saradnik – Enis Krečinić
 • SLT d.o.o., Adonis Kozina
 • Porsche BH d.o.o. – Jasmin Lučkin/Ismir Omeragić
 • Porsche BH d.o.o. – Asmir Prašević

11:15 - 11:35

Kafe pauza

11:35 - 13:00

Sesija II: Pirofilit kao materijal ekološke budućnosti

 • Uvodno obraćanje: Privredna/Gospodarska komora FBiH, dipl. ing. maš., Mirsad Jašarspahić – predsjednik Komore
 • Sanacija deponija otpada u BiH, mr. sc. Suad Čosić
 • Desumporizacija izduvnih gasova energetskih postrojenja, dr. Dragan Radulović i Bsc. Edin Habibija, dipl. ing. hem.
 • Savremeni vatrostalni materijali sa pirofilitom, namijenjeni energetskim postrojenjima (ekološki prihvatljivi i funkcionalno unapređujući), prof. dr. Ljubiša Andrić
 • Nanomaterijali u energetici – prof. dr. Suzana Gotovac
 • Kompoziti na bazi pirofilita za skladištenje vodonične energije, dr. Sandra Kurko

13:00 - 14:15

Sesija III: Privredna/Gospodarska komora FBiH

 • Privredna/Gospodarska komora FBiH – Uvodno obraćanje, Mirsad Jašarspahić, predsjednik
 • Razvoj inovativnih tehnologija na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, doc. dr. Adnan Mašić
 • Inovacije i razvoj u BiH i regionu, Marijana Galić – Federalni zavod za programiranje razvoja
 • Vodič za investitore u elektroenergetski sektor i preporuke za eliminisanje prepreka za investicije, USAID EIA – Feđa Bajraktarević
 • Hibridni modul mini vjetrogeneratora i solarnih panela, doc. dr. Miro Bugarin, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu

14:15 - 14:15

Završetak trećeg dana Konferencije, svečano zatvaranje i dodjela priznanja